Απόφαση με την οποία δίνεται το δικαίωμα στους κατοίκους της Δωδεκανήσου να κόβουν ξύλα από τα δάση (υπό προϋποθέσεις) για τις ανάγκες θέρμανσης.

Κλασσικό

226d2-dsc00077

Τυχαία έπεσε το μάτι μου σε ανάρτηση που αναφερόταν σε απόφαση της δνσης δασών Δωδεκανήσου, με την οποία δίνεται το δικαίωμα στους κατοίκους της  να κόβουν ξύλα από τα δάση (υπό προϋποθέσεις) για τις ανάγκες θέρμανσης τους και δικαιολογημένα, αναρωτήθηκα αν υπάρχει τέτοια απόφαση και για τους κατοίκους της Κορινθίας, που είναι κατεξοχήν δασική περιοχή με κάλυψη πάνω από το μισό της έκτασης της.

Έκανα έρευνα αρκετή ώρα στο διαδίκτυο και δεν μπόρεσα να βρω καμία αντίστοιχη απόφαση.

Επειδή όμως θεωρώ πως το θέμα είναι σημαντικό, αφορά και ενδιαφέρει άμεσα και τους κατοίκους της περιοχής μας θα  παραθέσω αυτή την απόφαση, που φαντάζομαι πως έχει κοινούς κανόνες και με τις άλλες περιοχές,  ενώ παράλληλα   θα περιμένουμε και κάποια ενημέρωση από την Δ/νση Δασών Κορινθίας.

——————————————-

Η απόφαση ισχύει μέχρι τις 15 Μαΐου και από την 1η Οκτωβρίου έως τις 22 Δεκεμβρίου του 2017. Ειδικότερα αναφέρονται σ’ αυτήν τα εξής:

«ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. Ρυθμίζουμε την ατελή και άνευ αδείας καυσοξύλευση, με έγκριση του κατά τόπον αρμοδίου Δασοφύλακα και έκδοση υπηρεσιακού σημειώματος, για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων σε καυσόξυλα, για το έτος 2017, κατά χώρο, χρόνο, τρόπο και ποσό των δασικών προϊόντων ως εξής:

1. Επιτρέπουμε στους μόνιμους κατοίκους της περιφέρειας αρμοδιότητας της Δ/νσης Δασών Δωδ/σου, να συλλέγουν, υλοτομούν και διαμορφώνουν καυσόξυλα με σκοπό τη χρήση τους εντός των ορίων της τοπικής κοινότητας στην οποία παράγονται, κατόπιν εγκρίσεως από το Δασοφύλακα της περιοχής, η οποία θα δίδεται με υπηρεσιακό σημείωμα και υπό την επίβλεψη του ίδιου ως ακολούθως:

Τα καυσόξυλα θα συλλέγονται – υλοτομούνται από ξερά κατακείμενα δέντρα και κλαδιά, καθώς και από μεμονωμένα ξερά δένδρα από δημόσια και ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις, για τα οποία δεν υπάρχουν διαχειριστικά σχέδια ή πίνακες υλοτομίας καθώς και από χορτολιβαδικές και γεωργικές εκτάσεις, που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων των κατά τόπους Δημοτικών Κοινοτήτων, από τους μόνιμους κατοίκους των αντιστοίχων κοινοτήτων.

Στην περίπτωση των ιδιωτικών δασών, δασικών, χορτολιβαδικών και γεωργικών εκτάσεων η άδεια δίδεται στον ιδιοκτήτη ή σε τρίτο πρόσωπο εφ΄ όσον εξασφαλιστεί η έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη της έκτασης.

2. Επιτρέπουμε την κλάδευση στα ώριμα κωνοφόρα και στα φυλλοβόλα δένδρα, που βρίσκονται μέσα σε Δημόσια ή μη Δημόσια δάση, δημόσιες και ιδιωτικές χορτολιβαδικές εκτάσεις, καθώς και στα ώριμα κωνοφόρα και στα φυλλοβόλα δένδρα, που φύονται μέσα σε καλλιεργημένες εκτάσεις, σε λωρίδες πλάτους κάτω των 10 μ. μεταξύ καλλιεργειών, μέχρι του ύψους των 2 μ., από τους κυρίους ή τους νομείς των εκτάσεων αυτών, ή σε τρίτα πρόσωπα με έγγραφη έγκριση του ιδιοκτήτη, μετά από έγκριση του αρμοδίου Δασοφύλακα, με την ίδια ως άνω διαδικασία, η οποία θα δίδεται με υπηρεσιακό σημείωμα και υπό την επίβλεψή του.

3. Επιτρέπουμε την υλοτομία και συλλογή καυσοξύλων που προκύπτουν σαν προϊόντα εκτάκτων καρπώσεων από μεμονωμένα με επικίνδυνες κλίσεις δέντρα, κατακείμενα λόγω ανεμορριψιών και κατολισθήσεων, από συντηρήσεις – καθαρισμούς δρόμων, παρόδιων και αντιπυρικών ζωνών, για λόγους πυροπροστασίας, με την ίδια ως άνω διαδικασία και εφόσον δεν απαιτείται σύνταξη πίνακα υλοτομίας.

4. Επιτρέπουμε τον καθαρισμό της κοίτης των ρεμάτων από κορμούς και κλαδιά, που έχουν παρασυρθεί από το νερό.

Δεν θα αφήνονται υπολείμματα υλοτομιών εντός του δάσους, τυχόν δε μικροϋπολείμματα (μικροί κλαδίσκοι) θα διασκορπίζονται, για να αποφεύγονται οι κίνδυνοι πυρκαγιάς.

Η προαναφερόμενη έγκριση – υπηρεσιακό σημείωμα μπορεί να δίδεται από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στον διαδικτυακό τόπο «Διαύγεια» μέχρι 15 Μαΐου και από 1 Οκτωβρίου έως 22 Δεκεμβρίου 2017.

Η ποσότητα των καυσοξύλων που δύναται να συλλεχθεί ή υλοτομηθεί, κατά την διάρκεια του έτους, μέσα από Δημόσια Δάση, Δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις είναι 6 χ.κ.μ. για κάθε οικογένεια.

Η κατά τις ανωτέρω παραγράφους χορηγουμένη έγκριση είναι προσωπική και αφορά αποκλειστικά και μόνο την κάλυψη των ατομικών αναγκών (οικιακή χρήση) του δικαιούχου.

Μετά τη χορήγηση του σχετικού υπηρεσιακού σημειώματος, η υλοτομία, η συλλογή και η μεταφορά θα διενεργείται αυθημερόν, σε συνεννόηση με τον αρμόδιο δασοφύλακα και σύμφωνα με τις υποδείξεις του και με αποκλειστική δαπάνη και ευθύνη του δικαιούχου.

Το σχετικό, υπηρεσιακό σημείωμα θα επιδεικνύεται σε κάθε έλεγχο που θα διενεργείται και θα αποτελεί το δικαιολογητικό μεταφοράς των υλοτομηθέντων και συλλεχθέντων δασικών προϊόντων.

Απαγορεύουμε:

1. Την υλοτομία ή εκρίζωση υγιών δασικών ειδών ή ξερών ιστάμενων που δεν φύονται μεμονωμένα και επιβάλλεται η σύνταξη πίνακα υλοτομίας προκειμένου να υλοτομηθούν

2. Την υλοτομία και εκρίζωση υγιών δένδρων και θάμνων από τις κοίτες και τα πρανή των χειμάρρων

3. Την διάθεση των καυσοξύλων στο εμπόριο ή για άλλες χρήσεις

4. Την υλοτομία όλων των ειδών που προστατεύονται από τις δασικές διατάξεις και την αριθμ. 1755/28-2-2012 -1/2012 Δ.Α.Δ. της Δ/νσης Δασών Δωδ/σου (ΑΔΑ: Β4ΠΩΟΡ1Ι-ΦΗ6)

Οι παραβάτες της παρούσας ρυθμιστικής διάταξης θα διώκονται και θα τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του δασικού κώδικα.

Η ισχύς της αρχίζει από της αναρτήσεώς της στον διαδικτυακό τόπο «Διαύγεια» και λήγει την 22η Δεκεμβρίου 2017.

Η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

Advertisements

ΣΩΡΕΙΑ ΚΛΟΠΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΡΦΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. ΣΕ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΦΟΒΟ ΖΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ.

Κλασσικό

Ξέφραγο αμπέλι για τον καθένα που «επιθυμεί» να κλέψει ότι μπορεί να βρει σε ένα σπίτι, έχει καταντήσει πλέον ο Κόρφος. Σωρεία κλοπών σημειώνονται, ειδικά το τελευταίο διάστημα. Δεν ξέρω αν φταίει το ότι είναι το πιο απομακρυσμένο χωριό του δήμου Κορινθίων μακριά από κάθε αστυνόμευση και ασφάλεια, η κάτι άλλο.

Στατιστικά πάντως σε έναν δρόμο με δέκα σπίτια συνολικά, σε όλα ανεξαιρέτως έχουν γίνει διαρρήξεις και κλοπές διαχρονικά δυο και τρεις φορές στο κάθε ένα.

Χθες Δευτέρα, το μεσημέρι, κάτοικος του Κόρφου που πήγαινε στο χωράφι του, αντιλήφθηκε εντός σπιτιού ύποπτες κινήσεις, ενώ αργότερα, είδε αγροτικό αυτοκίνητο με έναν άνδρα και δυο παιδιά (επρόκειτο μάλλον για ρομά) να φεύγει με μεγάλη ταχύτητα. Αργότερα αντιλήφθηκε ότι είχαν σπάσει πόρτες και παράθυρα και είχαν μπει μέσα σε δυο γειτονικά σπίτια. Ειδοποιήθηκαν οι ιδιοκτήτες οι όποιοι έλειπαν και όταν ήρθαν διαπίστωσαν στο ένα σπίτι μεγάλες φθορές σε τρία παράθυρα και μια πόρτα ενώ μέσα στο σπίτι είχαν ανοιχθεί κάθε συρτάρι, ντουλάπι, ψυγείο που υπήρχε, με το περιεχόμενο τους ψαγμένο και πεταμένο στο πάτωμα. Στο δεύτερο σπίτι, σπασμένη πόρτα σε αποθήκη και ξήλωμα σωληνώσεων. Σε μια πρώτη απογραφή, πέρα από τις υλικές καταστροφές που προκάλεσαν σε κουφώματα, ξήλωμα σωληνώσεων, πρόλαβαν να πάρουν και μια τηλεόραση 32″. εργαλεία, καλώδια κλπ .

Στην ασφάλεια Κορίνθου που έγινε η καταγγελία για τις συγκεκριμένες κλοπές, φάνηκε ο εν λόγω ρομά, να είναι γνώριμος στην ασφάλεια από προηγουμένη δράση του. Σημαντικό στοιχείο στην υπόθεση αυτή είναι ότι εμπλέκονται και μικρά ανήλικα παιδιά που λειτουργούν ίσως και σαν ασπίδα. Σε κάθε περίπτωση, οι κάτοικοι του Κόρφου αισθάνονται δικαιολογημένα φόβο και ανασφάλεια όχι μόνο για τις περιουσίες τους αλλά και για την ίδια τους τη ζωή.

Αναμένουμε τις ενέργειες της πολιτείας….

Κόρφος: Ο εφιάλτης των κουνουπιών θα τελειώσει;;

Κλασσικό

Το πρόβλημα με τα κουνούπια στον Κόρφο ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, είναι χρόνιο όπως και η ταλαιπωρία των κατοίκων και παραθεριστών που τον επισκέπτονται. Δεν είναι όμως μόνο η όχληση και ταλαιπωρία των ανθρώπων, αλλά υπάρχει και ο κίνδυνος ασθενειών των οποίων φορείς είναι έντομα διαβιβαστές (Ελονοσία, ιός Δυτικού Νείλου, κ.α).

Ψάξαμε λίγο το θέμα και βρήκαμε ότι έργο με την ονομασία:

«ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕ ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ, ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ, ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ∆ΗΜΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ – ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ – ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2013-2014-2015» το οποίο είχε ανατεθεί στην κοινοπραξία ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ Α .Ε.- ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ &ΣΙΑ Ε. Ε.- ΒΑΡΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, στην «Έκθεση προόδου» της, για το διάστημα της περσινής καλοκαιρινής περιόδου  01/07/15 – 31/07/15 αναφέρεται:

Στο φυσικό σύστημα του Κόρφου είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα κατά την διάρκεια του μήνα Ιουλίου. Προβήκαμε σε ενέργειες κατόπιν κλήσεων εκπροσώπου των κατοίκων. Οι επεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν στην συγκεκριμένη δημοτική κοινότητα είναι ψεκασμοί κάλυψης 20000τμ του έλους του Κόρφου σε 4 επαναληπτικές εφαρμογές και ανίχνευση άλλων εστιών. 

Το πρόβλημα με τη συγκεκριμένη περιοχή βάσει μαρτυριών εκπροσώπου ομάδας κατοικων είναι η συσσώρευση απορριμάτων όπου υπάρχει και υγρό στοιχείο, γεγονός που συμβάλλει στην ανάπτυξη επιπλέον περιστασιακών εστιών. Στο περαστικό, φυσικό και αγροτικό σύστημα χρησιμοποιήθηκαν σκευάσματα αποκλειστικά Bacillus thuringiensis, israelensis (εμπορική ονομασία BITOR). 

Το αποτέλεσμα βέβαια αυτών των ψεκασμών, δεν ήταν ιδιαίτερα αποδοτικό με τα γνωστά προβλήματα.

Εδώ και δυο μήνες περίπου, στο συγκεκριμένο «φυσικό σύστημα» του Κόρφου, όπως αναφέρεται, έχουν ξεκινήσει εργασίες επιχωμάτωσης και μάλλον αποξήρανσης του έλους, που δημιουργείτο από τα στάσιμα νερά, χωρίς να είναι γνωστό από ποιον φορέα γίνεται αυτή η εργασία αλλά ούτε και ποιον σκοπό τελικά επιδιώκει, αφού δεν υπάρχει σχετική ενημέρωση. Ακολουθείται και εδώ ένας τακτικισμός, μια προχειρότητα και μια ασάφεια γύρω από το τι κάνει ο καθένας σε δημόσιας  χρήσης και κοινωφελείς περιοχές, που έχουν αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής και την υγεία των κατοίκων. Αναφέρομαι σε προβλήματα του παρελθόντος αλλά και τωρινά, όπως τα σκουπίδια και η παράνομη χωματερή, που έχουμε θίξει σε προηγούμενη ανάρτηση μας.

Εαν λοιπόν η αποξήρανση γίνεται, με μελέτη και επιστασία του Δήμου, για την καταπολέμηση του προβλήματος των κουνουπιών, θα το αντιμετωπίσουμε θετικά αρκεί η προσπάθεια να συνεχιστεί και να τελειώσει έγκαιρα, χωρίς καταστροφή και αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.

Για το ίδιο θέμα της καταπολέμησης των κουνουπιών, διαβάσαμε το παρακάτω κείμενο με πηγή την περιφέρεια Πελοποννήσου, και δεν ξέρουμε πράγματι αν πρέπει να ανησυχούμε ή αν πίσω του κρύβεται κάποια ενδοαυτοδιοικητική κόντρα περιφερειάρχη και δημάρχου….

Αν μη τι άλλο θέλουμε και περιμένουμε επίσημη ενημέρωση (email έχουν, τηλέφωνα έχουν, επίσης μπορούν να σχολιάσουν) από τους αρμόδιους, εάν καταφέρουν να ξεφύγουν από τις εκδηλωσούλες για την δημόσια εικόνα τους και τις δημόσιες σχέσεις τους….

Υπεγράφη από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Πέτρο Τατούλη, τους Δημάρχους των συμβαλλόμενων Δήμων και της Πελοπόννησος ΑΕ ΟΤΑ, η νέα Προγραμματική Σύμβαση του Προγράμματος Καταπολέμησης Κουνουπιών για την διετία 2016-2017.

Πρόκειται για την υλοποίηση του έργου με θέμα «Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών με πεδίο εφαρμογής επιλεγμένες περιοχές του φυσικού, περιαστικού, αγροτικού και αστικού συστήματος Δήμων των Περιφερειακών Ενοτήτων Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας» για την διετία 2016-2017, βασισμένο σε συνδυασμό μέτρων και ενεργειών που έχουν αντικειμενικούς σκοπούς, μεταξύ άλλων:

Την προφύλαξη του πληθυσμού από τον κίνδυνο ασθενειών των οποίων φορείς είναι έντομα διαβιβαστές (Ελονοσία, ιός Δυτικού Νείλου, κ.α.).

Τη διασφάλιση του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας.

Την ορθολογικότερη διαχείριση των οικονομικών πόρων που θα διατεθούν τα επόμενα έτη.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Περιφέρεια, το νέο διετές πρόγραμμα περιλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων δράσεων με στόχο την παρακολούθηση των προνυμφών και ακμαίων κουνουπιών στην περιοχή υλοποίησης του έργου, την διενέργεια ψεκασμών από εδάφους και από αέρος, τον έλεγχο αποτελεσματικότητας των διενεργούμενων επεμβάσεων.

Περιοχή υλοποίησης του έργου είναι η χωρική επικράτεια της Περιφέρεια Πελοποννήσου με έμφαση στα φυσικά συστήματα και ειδικότερα στις περιοχές, στις οποίες παρατηρούνται σημαντικοί πληθυσμοί κουνουπιών καθώς και στο περιαστικό σύστημα των οικισμών.

«Με λύπη διαπιστώθηκε η απροθυμία των Δημάρχων Άργους – Μυκηνών, Ναυπλιέων, Βόρειας Κυνουρίας, Γορτυνίας, Κορινθίων, Σικυωνίων και Ανατολικής Μάνης, να συμμετάσχουν οι δήμοι τους στην προγραμματική σύμβαση. Ενημερώνουμε τους πολίτες των Δήμων αυτών ότι σε ενδεχόμενα προβλήματα που τυχόν δημιουργηθούν, μπορούν να ζητήσουν εξηγήσεις από τους Δημάρχους τους. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ωστόσο και σε αυτή την περίπτωση παραμένει παρούσα να προσφέρει οποιαδήποτε βοήθεια και απ’ οποιονδήποτε αυτή απαιτηθεί» καταλήγει στην ανακοίνωσή της.»

(No 2) Ο Κόρφος του φυσικού κάλους κινδυνεύει από την δημοτική ανευθυνότητα!

Κλασσικό

Ένα μήνα μετά την προηγούμενη σχετική ανάρτηση μας, αφού προηγήθηκε και η παρέμβαση από την Πρωτοβουλία Πολιτών για την χωματερή του Κόρφου:
Ο «ενημερωμένος» πλέον Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου Κορινθίων κ. Μελέτης, παρά την δέσμευση του πως «θα επιληφθεί το θέματος αμέσως», μάλλον μας δουλεύει. Εκτός εάν ο χρόνος για εκείνον έχει άλλες διαστάσεις που αδυνατούμε εμείς οι κοινοί θνητοί να αντιληφθούμε. 
Στο μεταξύ οι σωροί των σκουπιδιών αυξάνονται και πληθύνονται με κατεύθυνση προς την παραλία! 
Εμείς συνεχίζουμε να παρακολουθούμε το «αμέσως» του κ. αντιδημάρχου όπως και την εξέλιξη των σωρών …..

Κυριακή 3-5-2015 Πεζοπορική Εκδρομή «Σοφικό-Κόρφος»

Κλασσικό

Ο #Ελληνικός Πεζοπορικός Όμιλος Σολυγείας (Ε.Π.Ο.Σ) ιδρύθηκε το 2014 από φίλους που τους αρέσει η πεζοπορία με σκοπό όπως αναφέρουν την εύρεση, ανάδειξη και συντήρηση των αρχαίων μονοπατιών της ευρύτερης περιοχής της Σολυγείας, δηλαδή της ανατολικής Κορινθίας και την διάθεσή τους σε όλους τους ορειβατικούς και πεζοπορικούς ομίλους.
Από τον Μάρτη του 2015 μια ομάδα αποτελούμενη μεταξύ άλλων από τους Αθανάσιο Μάρκελλο, Παναγιώτη Βενετσάνο, Σταύρο Κλεπετσάνη, Ζουρμπάκη Δημήτρη, Σταμάτη Σπηλιώτη, Σιάχρα Μιχάλη, Γεώργιο Σπηλιώτη, Σίμο Σωτήρη και  Στέλιο Σταμάτη, άνοιξαν και σηματοδότησαν το μονοπάτι Σοφικό – Κόρφος, ενώ διοργανώνουν την Κυριακή 3-5-2015 την πρώτη «ανοιχτή» ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ τους σε αυτή τη διαδρομή.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα λοιπόν:
Η εκκίνηση γίνεται από την εκκλησία της Ευαγγελίστριας στο Σοφικό και η πορεία μέσα από τις γειτονιές του Σοφικού, περνά αρχικά από το πετρόχτιστο θέατρο «Σολυγεία» , από όπου έχει κανείς πανοραμική εικόνα του χωριού. 
Στην συνέχεια η πορεία ακολουθεί μονοπάτι μέσα από το Πευκοδάσος του «Παπαδά» για να καταλήξει σε ελαιώνα στην θέση «Λαρίσι», όπου βρίσκονται οι ναοί των «Ταξιαρχών» και «Αγίας Τριάδος» ( Βυζαντινά-μεταβυζαντινά μνημεία).

Ακολούθως, η διαδρομή συνεχίζει στο εκπληκτικής ομορφιάς παλιό ημιονικό δρόμο ( μέσο πλάτος 2μ. αναλημματικός, σε πολλά σημεία με μεγάλου ύψους τοιχοποιία και πέτρινη γέφυρα κατασκευής του 17ου αιώνα στην θέση «Βαθύ ρέμα»), επικοινωνίας του Σοφικού με τον όρμο του Κόρφου, ο οποίος ήταν σε χρήση μέχρι το 1968, όταν και κατέρρευσε τμήμα της γέφυρας προς την πλευρά του Σοφικού .
Στην διαδρομή αυτή βλέπουμε τμήμα του όρμου του Κόρφου από ψηλά, το όμορφο ρέμα του «Ζάστανι» και τον ναό της «Ἁγίας Άννας» ( παλιό μοναστήρι – μεταβυζαντινό μνημείο). 
Η πεζοπορία μας ολοκληρώνεται με την άφιξη μας στην παραλία του Κόρφου ( Λούτσα Τσίγκου) όπου, όσοι επιθυμούν, μπορούν να απολαύσουν το μπάνιο τους στην θάλασσα.

Διάρκεια : 4 ώρες περίπου , Βαθμός δυσκολίας: Εύκολη 

Συγκεντρωνόμαστε 8,00 πμ στο κέντρο του Σοφικού, στην εκκλησία της Ευαγγελίστριας και 8,30πμ ξεκινάμε μαζί με τον Ορειβατικό Κορίνθου για τον Κόρφο. Η μεταφορά στο Σοφικό θα γίνει με δικά σας μέσα, η επιστροφή από τον Κόρφο στο Σοφικό θα γίνει με λεωφορείο πληρώνοντας ένα μικρό αντίτιμο.
Απαραίτητα πάρτε μαζί, νερό, καπέλο, γυαλιά ηλίου, και προαιρετικά όσοι θέλουν πετσέτα και μαγιό για το μπάνιο τους.

Παρασκευή 23 Γενάρη, υποψήφιοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θα επισκεφθούν τον Κόρφο και το Σοφικό.

Κλασσικό
Το απόγευμα της Παρασκευής 23 Γενάρη , κλιμάκιο υποψηφίων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στη περιφέρεια ΚΟΡΙΝΘΟΥ, αποτελούμενο απο τους ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟ ΘΟΔΩΡΗ, ΚΟΥΡΟΥΚΛΗ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟΓΙΟ ΓΙΩΡΓΟ θα επισκεφθεί το ΣΟΦΙΚΟ και τον ΚΟΡΦΟ

Οι κάτοικοι του Κόρφου σε επιφυλακή. Προωθούνται νεες αδειοδοτήσεις-επεκτάσεις ιχθυοτροφείων.

Κλασσικό
Ξεκινάει σε λίγο το Δημοτικό Συμβούλιο Κορίνθου έχοντας μεταξύ άλλων στα θέματα ημερήσιας διάταξης και τα εξής: 


1. Γνωμοδότηση επί της αίτησης της εταιρείας ΄΄ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΑΥΛΑΚΙ Ε.Π.Ε.΄΄ για «Μετεγκατάσταση, εκσυγχρονισμό και αύξηση δυναμικότητας μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων» στη θέση «Σπειρί» Όρμου Αυλάκι, Σαρωνικού Κόλπου.

2. Γνωμοδότηση επί της αίτησης της εταιρείας ΄΄ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε.΄΄για την επανεκκίνηση διαδικασίας αδειοδότησης μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας στη θέση “Κακιά Ράχη’’ Σαρωνικού Κόλπου.


Πρόκειται για περιοχές που βρίσκονται στα όρια του πρώην Δήμου Σολυγείας και πολύ κοντά στον Κόρφο, που ως γνωστόν είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένος με μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας. Σε χθεσινή επίσκεψη της ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ με τον επικεφαλής Π.Ψηλογιαννόπουλο και μετά από συζήτηση με κατοίκους και επαγγελματίες του Χωριού διαφάνηκε για ακόμα μια φορά η πλήρη αντίθεση του χωριού σε κάθε επέκταση ή νέα αδειοδότηση ιχθυοτροφείων. Την διαβεβαίωση του Δημάρχου για αρνητική γνωμοδότηση  στη σημερινή συνεδρίαση μας είπε ότι έχει πάρει ο Πρόεδρος του Τοπικού συμβουλίου Γ. Γκούμας. Σε λίγη ώρα θα ξέρουμε κατά πόσο οι διαβεβαιώσεις επαρκούν.

Σχετικά με το πρώτο θέμα υπενθυμίζουμε ότι στις 5/6/2013 στο Δ.Σ. είχε συζητηθεί το θέμα: 

“Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου «εκσυγχρονισμός και αύξηση δυναμικότητας μονάδας πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΑΥΛΑΚΙ Ε.Π.Ε. στη θέση “Στείρι” του όρμου Αυλάκι Σαρωνικού Κόλπου». και η απόφαση ήταν :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Με την λευκή ψήφο της κας Τσαρμπού Ευφροσύνης και την αποχή της κας Γιάννου Νικολέττας)
( και με την ψήφο του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Κόρφου)

Γνωμοδοτεί αρνητικά για την εν λόγω Μ.Π.Ε. «εκσυγχρονισμός και αύξηση δυναμικότητας μονάδας πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΑΥΛΑΚΙ Ε.Π.Ε. στη θέση “Στείρι” του όρμου Αυλάκι Σαρωνικού Κόλπου» επειδή, σύμφωνα με την πάγια θέση του Δήμου που εκφράστηκε με την 188/2011 απόφαση δημοτικού συμβουλίου σχετικά με το χωροταξικό για τις ιχθυοκαλλιέργειες.
1. Θα προκαλέσει επιπλέον οικολογική και περιβαλλοντολογική βλάβη τόσο στην παράλια ζώνη όσο και στην χερσαία που ήδη είναι επιβαρημένη από τα υπάρχοντα ιχθυοτροφεία.
2. Είναι μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και τείνει να καταστραφεί ήδη με τις υπάρχουσες μονάδες.
3. Έχει αρνητικές συνέπειες στο θαλάσσιο και υποθαλάσσιο περιβάλλον, στην οικολογική ισορροπία στην ποιότητα ζωής και στην οικονομική ζωή των κατοίκων της περιοχής.
4. Θα επιφέρει μεγάλο πλήγμα στον τουρισμό, τον κύριο άξονα της οικονομικής ζωής της περιοχής.